Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта https://autopolis.bg/ и за използването му („Условията“). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги https://autopolis.bg/ обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете по-надолу в документа. Политиката е неразделна част от тези Условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

  1. Регистрация

1.1. autopolis.bg предоставя на физически и юридически лица („Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват, без да се изчерпват до, възможности за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на обяви и информация за превозни средства, автосервизи, авточасти, аксесоари и др.

1.2. За част от услугите, като публикуване на обяви в Сайта, е необходима регистрация. Регистрацията е безплатна.

1.3. Посещавайки autopolis.bg и приемайки да спазвате настоящите Условия, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. autopolis.bg не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.4. Регистрация като частно лице се извършва лично, като не се допуска регистрацията от името на други лица. При регистрация на частно лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме тези данни само по начина, предвиден в Политика за защита на личните данни.

1.5. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява фирмата, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на фирмата. При регистрация на фирма се изискват име на фирма, административно лице за контакт, телефони за връзка, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме личните данни, част от тази информация, само по начина, предвиден в Политика за защита на личните данни (тук).

1.6. Вие се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при регистрация и да ги поддържате такива. При неверни, неактуални или неточни данни се задължавате незабавно да ги коригирате и нямате право да ползвате Услугите преди това.

1.7. В допълнение на попълнените при регистрация данни, autopolis.bg си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

1.8. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите autopolis.bg в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

  1. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутона „Регистрация“ Вие или Вие и фирмата, която предствавлявате, извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона „Регистрация“ имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

2.2. Вие приемате, че електронните изявления към autopolis.bg и електронните изявления от autopolis.bg към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис, имащ силата на саморъчен подпис.

2.3. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.4. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и autopolis.bg посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги с приемането на тези Условия Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от autopolis.bg в електронна форма във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

  1. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото българско законодателство.

3.2. autopolis.bg не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите Сайта. Вие приемате, че autopolis.bg не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения. В случай че считате, че потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи. Ползването на услугата е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.3. Сайтът и съдържанието в него са собственост на autopolis.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие можете да използвате съдържанието с цел търсене на превозни средства и/или осъществяване на контакт с продавачи и автосервизи. Вие не можете да използвате това съдържание за други цели, освен с изрично Наше съгласие или на съответните трети лица.

3.4. Вие се задължавате да не използвате предвидените средства за комуникация с други потребители за цели, различни от предназначението на Сайта.

3.5. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на autopolis.bg или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

  1. Публикуване на обяви

4.1. Вие поемате пълната отговорност за публикуваните от Вас обяви и информация в Сайта, като се задължавате те да бъдат точни, верни и пълни.

4.2. Вие се задължавате да актуализирате информацията за публикуваните от Вас превозни средства в случай на възникнала промяна, както и да отстраните обявата при продажба, или в случай че превозното средство не е налично по друга причина.

4.3. Вие се задължавате да не публикувате повече от една обява за едно и също превозно средство, обяви с подвеждащо съдържание или с цел, различна от предназначението на Сайта, обяви с импулсни или чужди телефонни номера.

4.4. Вие се задължавате да използвате полето „Снимка” в обявата единствено за снимки на съответното превозно средство. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с конкретното превозно средство.

4.5. Вие се задължавате да не публикувате линкове, препратки и/или лога на други сайтове.

4.6. Вие се задължавате да не публикувате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

4.7. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за autopolis.bg или за трети лица.

4.8. autopolis.bg запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия или на публикуваните в Сайта допълнителни условия и напътствия.

4.9. autopolis.bg си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга:
(а) при нелоялно поведение от страна на потребител (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни сайтове и др. под.);
(б) при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности;
(в) при подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона.

4.10. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугите, autopolis.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

4.11. Вие давате право на autopolis.bg да направи достъпни (както за България, така и извън България) публикуваните от Вас обяви и друго публично съдържание, като това е с цел предоставяне на Услугите и autopolis.bg не дължи възнаграждение.

4.12. С публикуването на съдържание в Сайта Вие предоставяте на неговите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно тези Условия за ползване и съгласно закона.

  1. Прекратяване на акаунт

5.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);
(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 2 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на autopolis.bg, с предварително предизвестие.

5.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;
(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

5.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

  1. Промени

6.1. autopolis.bg си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

6.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

  1. Други

7.1. Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Сайта или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от autopolis.bg.

7.2. Освен при умисъл или при груба небрежност, autopolis.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) ограничаване, прекратяване, изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град Варна.

7.4. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

7.5. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.