Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Политика за защита на личните данни

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта https://autopolis.bg/ обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни autopolis.bg спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

  1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги autopolis.bg обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, представители на дилър/автокъща („Представители“);
(г) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към autopolis.bg;
(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към autopolis.bg.

  1. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на акаунт на частно лице. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете акаунт като частно лице, е необходимо да въведете: тип на акаунта: частно лице, име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон и др. Тези данни са необходими с цел потвърждение на регистрацията и последващата комуникация с Вас във връзка с ползваните от Вас услуги. При публикуване на обява в сайта, посоченото име и мобилен телефон са част от обявата и са видими за посетителите на сайта.

(б) Регистрация на акаунт на дилър/автокъща. При регистрация на дилър/автокъща се изисква име на дилър/автокъща, телефони за връзка, имейл адрес, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. При публикуване на обява в Сайта от дилър/автокъща в нея се показва попълненото в полето “Телефони за контакт с купувачите” и други данни.

(в) Данни, съхранявани във връзка с Вашия акаунт

Обяви и снимки
В обявите и снимките към тях, публикувани от Вас, Вие самостоятелно решавате дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите.

Карта
При ползване на възможността за отбелязване на картата, се съхраняват координати на отбелязаната локация.

Абонаменти
Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бележник
Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да ги разглеждате в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви.

Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории данни
Услугите на autopolis.bg и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни. autopolis.bg няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Други данни
autopolis.bg може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Изпращане на запитвания
Тази секция се отнася за изпращане на запитвания (съобщения) по обяви, при които изпратените от Вас запитвания (съобщения) се изпращат до имейл адреса на потребителя, публикувал съответната обява в Сайта. При изпращане на запитване то се изпраща автоматично до имейл адреса, предоставен от потребителя, публикувал съответната обява в Сайта.

Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения
Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява информация за настройките за търсене, даващи възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът не съхранява, но показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър.

Настройки и известия
При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта. autopolis.bg обработва съответната информация за тази цел.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:
За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
Логове в случаите, в които това се изисква от закона.

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година (или до закриване на акаунта), като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Mожете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение по-надолу.

  1. Цели за обработване на лични данни

autopolis.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и autopolis.bg;
Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и autopolis.bg;
Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на autopolis.bg.

Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и autopolis.bg, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на autopolis.bg и/или трети лица (като други ползватели на Сайта и лица, чиито данни са посочени в Сайта от ползвател на Сайта, служители на autopolis.bg, и негови подизпълнители или доставчици на услуги и др.). Тези цели включват:

Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите; сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договора; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;
Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на autopolis.bg, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на autopolis.bg, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на autopolis.bg да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

  1. Прeдоставяне на информация

autopolis.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.

autopolis.bg не е посредник и не участва по никакъв начин в последваща комуникация между потребителите и договаряне на условия. autopolis.bg няма контрол върху начина, по който други потребители обработват Вашите данни.

Представители на фирми. Данните във фирмения акаунта, като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за фирмата и за нейните Представители в зависимост от нивото на достъп.

4.1. Доставчици и подизпълнители

autopolis.bg използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, телекомуникационни, счетоводни услуги и др. При работата си с подизпълнители и доставчици autopolis.bg изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Доставчици и партньори

4.2. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на autopolis.bg и/или други потребители на Услугите.

4.3. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

  1. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда право на информираност, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, уведомяване на трети лица, възражение срещу автоматизирано обработване, включващо профилиране, преносимост, оттегляне на съгласие, възражение.

В случай че е приложимо, можете да използвате наличните функционалности в Сайта. Ако такива не са налични, може да се свържете с нас на: privacy@autopolis.bg.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

  1. Точност на информацията

autopolis.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната идентичност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

  1. Длъжностно лице по защита на данните

Въпроси и искания свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на autopolis.bg: